Algemene Voorwaarden Webwinkel


Ar
tikel 1         Definities

Rofraline:Rofraline VOF, gevestigd te Bemmel aan de Sportlaan 16

postcode 6681 CE ingeschreven bij de KvK met nr. 09183909

Klant:Iemand die zich registreert voor de webwinkel
Klant ConsumentElke klant, die natuurlijke persoon is en met Rofraline handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
Klant Niet -ConsumentElke klant, die rechtspersoon of elke natuurlijke persoon is, en die met

Rofraline handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Website/Webwinkelwww.rofraline.nl

 

RegistratieDe registratieprocedure bedoeld in artikel 3.
ProductenDe door Rofraline via de webwinkel te koop aangeboden producten.
AankoopElke aankoop van producten via de webwinkel.
Algemene beschrijving

goederen

Rofraline is groothandelaar voor belijningsverf, toebehoren en voetbalmaterialen in de breedste zin van het woord.

Verkoopt alles voor de voetbalclub, bedrijven, gemeentelijke instellingen en particulieren.

 

Artikel 2       Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Rofraline en de klant vanaf de registratie.

2.2 Rofraline heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Rofraline zal de klant in dat geval informeren over de wijzigingen en het tijdstip van hun inwerkingtreding via de website en/of per e-mail. De klant wordt geacht deze wijzigingen te aanvaarden op het ogenblik van de eerste aankoop na het tijdstip van hun inwerkingtreding.

 

Artikel 3       Registratie

3.1   De klant zal zich voorafgaand registreren om via de webwinkel producten te kunnen aankopen. De registratieprocedure wordt nader toegelicht op de Website.

3.2   Elke klant mag slechts eenmaal Registreren en ontvangt daartoe unieke logingegevens, waardoor de klant persoonlijk en exclusief aansprakelijk is. De klant kan Rofraline niet aansprakelijk stellen voor alle schade die het gevolg zal zijn van het verlies en/of de aanwending door derden van deze unieke logingegevens.

3.3 Een registratie vergt opgave door de klant van actuele, volledige en correcte persoonsgegevens, bij gebreke waarvan artikel 14 van toepassing is. De klant verbindt er zich toe om Rofraline voorafgaand aan elke aankoop schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de opgegeven persoonsgegevens. De klant kan Rofraline niet aansprakelijk stellen voor alle schade die het gevolg zal zijn van de mededeling van verkeerde, niet –actuele en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4       Aanbod

4.1   Indien Rofraline via de webwinkel een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van illustratie. De producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken

 

Artikel 5       Prijzen

5.1     Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de webwinkel, zijn de opgegeven prijzen per stuk, exclusief belastingen (o.a. B.T.W.), transportkosten (zie 5.3) en worden zij vermeld in EURO.

5.2     Indien er zich in de periode tussen de aankoop en de levering van de producten een verhoging zou voordoen van de grondstofprijs en/of de loonprijs voor de productie van deze producten, heeft Rofraline het recht om de overeengekomen prijs te herzien. Deze herziening zal slechts betrekking hebben op 80% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Deze herziening zal erin bestaan de procentuele stijging van de grondstofprijs en/of de loonprijs één op één door te rekenen op het gedeelte van de overeengekomen prijs dat de genoemde kosten vertegenwoordigen.

5.3 De prijs voor de levering is afhankelijk van de leveringswijze en van het afleveradres. De exacte transportkost wordt daarom berekend in de winkelmand of separaat berekend.

 

Artikel 6       Aankoop en herroepingsrecht

6.1   Onverminderd artikel 6.2, is elke aankoop van op maat gemaakte producten via de webwinkel bindend voor de klant. De annulering van een aankoop door de klant, geeft Rofraline recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs (incl. belastingen en kosten), onverminderd het recht van Rofraline om een vergoeding van haar reële schade (winstderving, kosten van voorbereiding, opdrachten bij derden, opslag, provisie e.d.) of de gedwongen uitvoering van de aankoop te vorderen.

6.2   Elk klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van

redenen de aankoop kosteloos te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Rofraline via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de aankoop te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de aankoop herroept, ontvangt de klant alle betalingen die de klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Rofraline geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Rofraline op de hoogte is gesteld van de beslissing om de aankoop te herroepen, van Rofraline terug. Rofraline betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Het herroepingsrecht staat niet open voor klanten/niet – consumenten.

6.3   Elke aankoop wordt geacht tot stand te komen op de maatschappelijke zetel van Rofraline.

6.4   Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 7       Levering

7.1     Levertermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.2     De levering van de Producten vindt plaats EX WORKS.

Het transport van de Producten wordt door Rofraline steeds geregeld in naam en voor rekening van de Klant en onder diens verantwoordelijkheid. Rofraline is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren.

7.3     Zelfs indien de klant om welke reden dan ook nalaat om de producten in ontvangst te nemen op het ogenblik van de levering, gaat het risico van de producten onmiddellijk over op de klant en wordt de prijs van de producten onmiddellijk opeisbaar. Rofraline zal de producten alsdan bewaren voor rekening en op risico van de klant tot aan de effectieve inontvangstneming door de klant. De klant is tijdens de periode van bewaring van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stockagekosten verschuldigd, die forfaitair worden bepaald op 1% van de overeengekomen prijs voor de producten per week, onverminderd het recht van Rofraline om een vergoeding van haar reële schade te vorderen. Indien de klant afziet van de aankoop is artikel 6.1 van toepassing.

7.4   De leveringstermijn voor onze producten bedraagt maximaal 30 dagen. Indien hiervan wordt afgeweken staat dit uitdrukkelijk vermeld bij het product of wordt dit schriftelijk gemeld.

 

Artikel 8         Betaling

8.1     De betaling van producten gebeurt online of, indien deze optie openstaat voor de klant, na ontvangst van een factuur. Rofraline is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik door de klant van online betalingsmiddelen, behoudens in het geval van een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Rofraline. Elke betaling van producten wordt geacht plaats te vinden op naam van Rofraline.

8.2   In geval van laattijdige betaling van een factuur door een klant, is Rofraline gerechtigd om vanaf de vervaldag een verwijlinterest in rekening te brengen van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedragen aan de wettelijke interestvoet, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten berekend aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

8.3   In geval van laattijdige betaling van een factuur door een klant/niet – consument, is Rofraline

gerechtigd om vanaf de vervaldag een verwijlinterest in rekening te brengen van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedragen aan de bijzondere wettelijke interestvoet (W 02/08/02), evenals een forfaitaire schadevergoeding ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten berekend aan

15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

8.4   De laattijdige betaling van één factuur door een klant, maakt alle facturen uitgeschreven ten aanzien van dezelfde klant met onmiddellijke ingang opeisbaar. Rofraline heeft desgevallend het recht om van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang alle leveringen aan deze klant op te schorten tot aanzuivering van alle vervallen en niet vervallen facturen.

 

Artikel 9       Eigendomsvoorbehoud, risico en overdracht van schuldvordering

9.1 De klant verwerft het eigendomsrecht van de aangekochte producten na ontvangst door Rofraline van de integrale betaling van de aankoopprijs.

9.2   Het risico van de aangekochte producten gaat over op de klant vanaf de levering.

9.3   Ingeval de klant de geleverde zaak vervreemdt of overdraagt aan een derde, terwijl de klant de volledige prijs nog niet heeft voldaan aan Rofraline, gaat de schuldvordering van de klant ten aanzien van deze derde met betrekking tot de koopprijs van rechtswege over op Rofraline, zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van de klant. De klant zal deze derde hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 10     Klachten en conformiteit

10.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken in de producten dienen, op straffe van verval van de klacht, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Rofraline binnen een termijn van 8 werkdagen volgende op de levering.

10.2 Klachten betreffende verborgen gebreken in de producten dienen, op straffe van verval van de klacht, door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Rofraline binnen 8 werkdagen volgend op de dag waarop de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

10.3 Elke rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken in de producten dient door de klant, op straffe van verval van deze rechtsvordering, te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig dit artikel 9.

10.4 Indien de klacht gegrond is, heeft Rofraline naar keuze het recht om (1) de gebrekkige of niet- conforme Producten te vervangen, om (2) de gebrekkige of niet-conforme producten te herstellen, of om (3) de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de prijs, waarbij de gebrekkige of niet-conforme producten zullen worden teruggenomen.

10.5 Terugzending van producten door de klant mag slechts geschieden na schriftelijk akkoord van

Rofraline, impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid en is voor rekening en risico van de klant.

10.6 Klachten en/of geschillen, evenals daaruit voortvloeiende vorderingen ten aanzien van Rofraline, verlenen de klant niet het recht om de nakoming van zijn/haar verbintenissen jegens Rofraline op te schorten of om tot schuldvergelijking over te gaan.

10.7 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 11       Garantie

11.1   Rofraline verleent aan de klant een garantie voor verborgen gebreken in de producten gedurende twee jaar en aan de klant/niet–consument een garantie voor verborgen gebreken in de Producten van één jaar. Na het verstrijken van deze termijnen is Rofraline geen enkele vrijwaring meer verschuldigd voor verborgen gebreken aan de producten.

11.2   Tijdens de termijnen bedoeld in artikel 11.1 strekken de verbintenissen van Rofraline zich naar keuze van Rofraline uit tot de levering van nieuwe onderdelen of tot de vervanging van de Producten.

Werkuren en verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de klant.

11.3   De garantie bedoeld in artikel 11.1 is niet van toepassing in geval van oneigenlijke installatie, oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de producten, in geval van aanpassing of herstel van de producten door de klant en/of derden, dan wel voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de producten. Onder oneigenlijke installatie of gebruik worden onder andere begrepen, installatie of gebruik in strijd met de relevante en toepasselijke installatie –en/of gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 12       Aansprakelijkheid

12.1   Rofraline is slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Rofraline kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de klant of door derden.

12.2   De totale aansprakelijkheid van Rofraline is steeds beperkt tot de prijs van de geleverde producten.

12.3. Rofraline kan alleszins niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, d.i. andere schade dan deze aan de geleverde goederen.

12.4   Rofraline kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de producten als gevolg van omstandigheden bedoeld artikel 11.3.

 

Artikel 13       Overmacht

13.1   Indien een overmacht situatie de uitvoering van de aankoop voor Rofraline onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de aankoop, is Rofraline gerechtigd om de uitvoering van deze aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 1 maand duurt, heeft Rofraline het recht om de aankoop rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder aan de klant vergoeding van enige schade verschuldigd te zijn. De aankoopprijs zal aan de klant worden terugbetaald.

13.2   Als een overmacht situatie wordt o.a. begrepen: elk handelen of nalaten van een derde of de klant zelf; niet, niet –tijdige of gebrekkige levering van producten of grondstoffen door één of meerdere leveranciers of vervoerders; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; stakingen en vakbondsacties; technische problemen met betrekking tot de webwinkel, de website of de

verkooporganisatie van Rofraline in het algemeen; brand, wateroverlast of ongevallen in het bedrijf van Rofraline.

 

Artikel 14       Schorsing en Beëindiging

14.1   Rofraline behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten wanneer de klant zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft of wanneer de solvabiliteit van de klant in het gedrang is. De solvabiliteit van de klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn wanneer één van de betreffende omstandigheden zich voordoet of eenfaillissementsaanvraag. In afwijking van bestaande afspraken kan Rofraline in dat geval ook verkiezen om betaling voorafgaan aan de levering van producten te vragen.

14.2   In dezelfde omstandigheden als opgesomd in artikel 14.1, kan Rofraline er ook voor kiezen om de aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Rofraline op een volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Deze schade wordt forfaitair geraamd op 30% van de overeengekomen prijs (inclusief belastingen en kosten), zonder afbreuk te doen aan het recht van Rofraline om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Rofraline is exclusief eigenaar of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) website en de webwinkel. De klant zal Rofraline vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van enige inbreuk door de klant op deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 16 Privacy

16.1   Door zijn/haar persoonsgegevens aan Rofraline mee te delen, geeft de klant Rofraline uitdrukkelijk toestemming om over te gaan tot de verwerking van deze persoonsgegeven op hierna beschreven wijze en met de hierna beschreven doeleinden.

16.2   De aan Rofraline medegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in de gegevensbestanden van Rofraline. Deze persoonsgegevens worden door Rofraline, of door derden die handelen in haar naam en door haar gecontroleerd worden, verwerkt met het oog op de verkoop van de producten en klantenbeheer.

16.3   De klant die zijn identiteit bewijst heeft het recht om middels een gedagtekend en ondertekend verzoek, kosteloos en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de volgende informatie te ontvangen:

  • informatie over de aarde van de persoonsgegeven in het bezit van Rofraline, de doeleinden van de verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • verstrekking in begrijpelijke vorm van de persoonsgegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens

Daarnaast heeft de klant die zijn identiteit bewijst en daartoe een gedagtekend en ondertekend verzoek richt aan Rofraline, kosteloos:

  • recht op toegang en verbetering tot alle hem betreffende persoonsgegevens
  • recht op kosteloos verzet tegen verwerking met het oog op direct marketing van alle hem betreffende persoonsgegevens, in zoverre de klant Rofraline daartoe toestemming had verleend op het ogenblik van de aansluiting;
  • recht op verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De klant die zijn identiteit bewijst, is tenslotte gerechtigd om zich kosteloos te wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of tot de Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

 

Artikel 17       Restbepalingen

17.1   Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een geschil tussen Rofraline en de klant, de gegevens die automatisch worden geregistreerd door de soft –en hardware systemen van Rofraline, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel.

17.2   De relatie tussen Rofraline en de klant wordt exclusief beheerst door het Nederlands recht.

17.3   Tenzij strijdig met bepalingen van dwingend recht, zullen geschillen tussen Rofraline en de klant

uitsluitend behandeld worden door de rechtbank.

17.4 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.